D / E

Künstler der Galerie

L.M. Wintersberger

Lambert Maria Wintersberger – Bilder 1965-1982
Text von Jürgen Schilling; 1983, 30 x 21 cm, zwölf Seiten, neun Farbabbildungen, vier s/w-Abbildungen
8 Euro